dr Nadežda Pejović

redovni profesor u penziji


E-mail: nada@matf.bg.ac.rs


Bibliografija


Pogledajte bibliografiju.

Odabrani naučni radovi:


N.Pejović, J.Vondrak:
ATMOSPHERIC EXCITATION OF EARTH'S ROTATION: COMPARISON OF THE SPECTRUM OF THE LENGTH-OF-DAY AND AXIAL COMPONENT OF THE ANGULAR MOMENTUM FUNCTION OF THE ATMOSPHERE,
1989, Bull. Astron. Inst. Czechosl., 40, 382
N.Pejović:
EARTH'S MODEL WITH VARIABLE CHANDLER'S FREQUENCY,
1990, Bull. Astron. Inst. Czechosl., 41, 158


Biografija


Biografski podaci. Nadežda Pejović (dev. Matorčević) rođena je 1952. u Pudarcima kod Grocke. Gimnaziju je završila 1971. u Beogradu. Diplomirala je astronomiju 1976. na Prirodno-matematičkom fakultetu (PMF) u Beogradu. Na istom fakultetu odbranila je magistarsku tezu "Prilog izučavanju kretanja Zemljinih polova" 1984. i doktorsku disertaciju "Globalna atmosferska cirkulacija i Zemljina rotacija" 1989. Zaposlila se 1978. kao asistent-pripravnik na Matematičkom fakultetu u Beogradu, a za vanrednog profesora izabrana je 1996. Više puta je bila na studijskim boravcima na Opservatoriji Ondrejov kod Praga i na naučnom usavršavanju na Astronomskom institutu čehoslovačke akademije nauka u Pragu (1985-1986). Tamo je radila doktorsku disertaciju pod rukovodstvom dr Jana Vondraka, tada predsednik Komisije za Zemljinu rotaciju Međunarodne astronomske unije (MAU), a sada predsednik prve (Fundamentalna astronomija) od 12 divizija MAU. Nadežda Pejović pored doktorske disertacije i magistarskog rada ima objavljena 32 naučna rada. Od toga 4 rada su na SCI listi, 11 u drugim međunarodnim časopisima i 17 u domaćim. Radovi dr Nadežde Pejović citirani su u domaćim i inostranim naučnim časopisima, na primer, u Science Citation Index njeno ime registrovano je 17 puta. Učestvovala je na 26 naučnih skupova, od toga na 14 međunarodnih i 12 domaćih. Bila je učesnik na 8 naučnih i tehnoloških projekata, od toga na 3 međunarodna i 5 domaćih. Rukovodila je jednim međunarodnim i jednim domaćim projektom.

Nastavna delatnost. Od izbora za nastavnika 1989. na PMF-u predaje opšte i specijalne kurseve astronomije studentima astronomije, matematike i fizike na redovnim i postdiplomskim studijama: Opšta astronomija, Zvezdani sistemi, Osnovi astrofizike, Teorija Zemljine rotacije, Geodetska astronomija (za studente geodezije na Građevinskom fakultetu u Sarajevu, 1990-1992). Rukovodila je izradom jedne doktorske disertacije, u okviru međunarodnog projekta Hiparkos, a rukovodila je i izradom dve magistarske teze. Napisala je skriptu "Opšta astronomija", prevela je (sa S. Šeganom i Z. Ćatovićem) univerzitetski udžbenik "Sferna astronomija" Robina Grina. Zajedno sa S. Šeganom napisala je univerzitetski udžbenik "Osnovi astronomije".

Ostale aktivnosti. Bila je član Saveta Matematičkog fakulteta (MF), član Upravnog odbora MF i šef Katedre za astronomiju (1999-2003), član Naučnog veća Astronomske opservatorije u Beogradu. Član je Komisije MF za izgradnju Astronomske stanice na Vidojevici kod Prokuplja, Upravnog odbora astronomskog društva Magelanov oblak iz Prokuplja, Nacionalnog komiteta astronoma Srbije, Evropskog astronomskog društva i Međunarodne astronomske unije. Bila je predsednik Nacionalnog olimpijskog komiteta Društva astronoma Srbije. Organizovala je po prvi put pripreme juniorske olimpijske ekipe za međunarodnu Olimpijadu iz astronomije, ekipa je donela 2 medalje iz Pekinga 2005. Držala je predavanja u Istraživačkoj stanici Petnica, na Kolarčevom narodnom univerzitetu, radiju i televiziji.. Dobila je od Opštine Prokuplje 2006. zahvalnicu za doprinos za izgradnju nove opservatorije na Vidojevici kod Prokuplja.