Doktori nauka


DisertacijaOdbranaKomisija
 
Brkić Zaharije Analiza sistematskih grešaka pasažnog instrumenta i drugih sistematskih uticaja na određivanje vremena 26.09.1958. dr Vojislav Mišković (akademik), dr Konstantin Voronjec (dopisnik), dr Tatomir Anđelić (red.pr)
Mitić Ljubiša Kooscilacije astronomskih klatna i uticaj istih na određivanje vremena 01.07.1959. dr Vojislav Mišković (red.pr), dr Tatomir Anđelić (red.pr), dr Danilo Rašković (red.pr).
Ševarlić Branislav Prilog ispitivanju promena geografske širine Beograda 02.07.1960. dr Zaharije Brkić (vanr.pr), dr Marjan Čadež (vanr.pr), dr Dobrivoje Mihajlović (vanr.pr), dr Ivan Atanasijević (doc)
Oskanjan Vasilije Promenljive zvezde tipa UV Ceti 17.06.1961. dr Branislav Ševarlić (red.pr), dr Franjo Dominko (vanr.pr), dr Zaharije Brkić (vanr.pr), dr Ivan Atanasijević (doc)
Simovljević Jovan Generalizacija vektorskih elemenata Keplerova kretanja 27.11.1963. dr Vojislav Mišković (red.pr), dr Radivoje Kašanin (red.pr), dr Tatomir Anđelić (red.pr)
Lazović Jovan Važnije osobenosti u kretanju kvazikomplanarnih planetoida 20.04.1964. dr Vojislav Mišković (red.pr), dr Radivoje Kašanin (red.pr), dr Tatomir Anđelić (red.pr)
Teleki Đorđe Prilog izučavanju astronomske refrakcije i njenih anomalija na osnovu aeroloških merenja izvršenih u Beogradu 30.12.1964. dr Branislav Ševarlić (red.pr), dr Marjan Čadež (red.pr), dr Zaharije Brkić (vanr.pr)
Kubičela Aleksandar Jedan spektrografski prilaz kinematičkoj slici supergranularnog kretanja 05.11.1973. dr Mirjana Vukićević-Karabin (doc) dr Vaclav Bumba (akademik) dr Vladis Vujnović (n.sar)
Đurović Dragutin Prilog izučavanju promena u brzini Zemljine rotacije i u kretanju Zemljinih polova 02.04.1974. dr Paul Melchior (red.pr), dr Zaharije Brkić (red.pr), dr Branislav Ševarlić (red.pr), dr Đorđe Teleki (n.sav)
Sadžakov Sofija Ispitivanje sistematskih grešaka tipa Δδα širinskih posmatranja raznih opservatorija na osnovu njihovih upoređivanja sa Beogradskim izvedenim katalogom širinskih zvezda i fotografskim katalogom AGK3 26.12.1977. dr Mitropan Stepanovič Zverjev, dr Andrej Antonovič Nemiro, dr Branislav Ševarlić (red.pr), dr Dragutin Đurović (doc)
Kuzmanoski Mike Prilog izučavanju strukture planetoidnog prstena 26.12.1980. dr Božidar Popović (red.pr), dr Jovan Simovljević (red.pr), dr Jovan Lazović (vanr.pr)
Angelov Trajko Prilog teoriji zvezdanih omotača 27.02.1981. dr Mirjana Vukićević-Karabin (vanr.pr), dr Ilija Lukačević (vanr.pr), dr Aleksandar Kubičela (viši n.s)
Ninković Slobodan Prilog izučavanju strukture i dinamike galaktičkog haloa 18.05.1982. dr A.D.Černin, dr Mirjana Vukićević- Karabin (vanr.pr), dr Trajko Angelov (doc)
Milogradov-Turin Jelena Pregled neba na 38 MHz i galaktički spektralni indeks 10.12.1982. dr Mirjana Vukićević-Karabin (vanr.pr), dr M.Rakić (doc), dr Trajko Angelov (doc)
Vince Ištvan Uticaj sudarnih procesa na limb-efekt 20.06.1986. dr Milan Dimitrijević (viši n.s), dr Mirjana Vukićević-Karabin (red.pr), dr Aleksandar Kubičela (viši n.s).
Šegan Stevo Prilog izučavanju kretanja veštačkih Zemljinih satelita u visokoj atmosferi 02.09.1987. dr Ladislav Sehnal (n.sav), dr Jovan Lazović (red.pr), dr Mirjana Vukićević-Karabin (red.pr)
Đurašević Gojko Prilog proučavanju tesnih dvojnih zvezda na osnovu fotometrijskih merenja 20.10.1988. dr A.M.Čerepašćuk, dr Trajko Angelov (doc), dr Mirjana Vukićević-Karabin (red.pr)
Pejović Nadežda Globalna atmosferska cirkulacija i Zemljina rotacija 02.02.1989. dr Jan Vondrak (n.sav), dr Dragutin Đurović (red.pr), dr Jovan Simovljević (red.pr), dr Mike Kuzmanoski (doc)
Knežević Zoran Sopstveni elementi malih planeta kao parametri klasifikacije u familije 23.06.1989. dr Božidar Popović (red.pr. u pen), dr Jovan Simovljević (red.pr), dr Mike Kuzmanoski (doc)
Atanacković-Vukmanović Olga Prilog rešavanju problema prenosa zračenja u zvezdanim atmosferama 07.10.1991. dr Mirjana Vukičević-Karabin (red.pr), dr Trajko Angelov (vanr.pr), dr Ištvan Vince (viši n.s)
Popović Georgije Jedan postupak simultane detekcije zvezdanih jata sa radijantom 03.06.1993. dr Jelena Milogradov-Turin (vanr.pr), dr Trajko Angelov (vanr.pr), dr Slobodan Ninković (viši n.s)
Popović Luka Štarkovo širenje spektralnih linija jona teških elemenata u spektrima toplih zvezda (STZ) 11.04.1994. dr Milan Dimitrijević (n.sav), dr Mirjana Vukičević-Karabin (red.pr), dr Stevan Đeniže (red.pr)
Ćatović Zlatko Simplektički integratori i njihova primena u nebeskoj mehanici 18.07.1997. dr Jovan Lazović (red.pr), dr Dragomir Simeunović (red.pr), dr Mike Kuzmanoski (vanr.pr)
Urošević Dejan Σ-D relacija kao indikator porekla radio-petlji 25.01.2001. dr Jelena Milogradov-Turin (vanr.pr.), dr Trajko Angelov (red.pr.), dr Olga Atanacković-Vukmanović (doc), dr Nebojša Đurić (red.pr.)
Nikolić Silvana Molekulski oblaci u oblasti Cefeja 22.11.2001. dr Ištvan Vince (vanr.pr.), dr Olga Atanacković-Vukmanović (doc), dr Trajko Angelov (red.pr.), dr Jelena Milogradov-Turin (vanr.pr.)
Kovačević Anđelka Gravitacioni uticaji malih planeta i određivanje njihovih masa 20.07.2005. dr Mike Kuzmanoski (red.pr), dr Zoran Knežević (n.sav), dr Slobodan Ninković (n.sav)
Jovanović Predrag Uticaj gravitacionih mikrosočiva na X-zračenje akrecionog diska kod aktivnih galaksija 06.12.2005. dr Trajko Angelov (red.pr), dr Ilija Lukačević (red.pr), dr Luka Popović (n.sav)
Damljanović Goran Povećanje tačnosti sopstvenih kretanja zvezda Hiparkos kataloga na osnovu optičkih širinskih posmatranja 11.05.2007. dr Nadežda Pejović (vanr.pr), dr Jan Vondrak, dr Stevo Šegan (vanr.pr)
Pavlović Rade Ispunjenost uslova za primenu teoreme Nehoroševa na asteroidni prsten 28.03.2008. dr Mike Kuzmanoski (red.pr), dr Zoran Knežević (n.sav), dr Slobodan Ninković (n.sav)
Simić Zoran Uticaj sudara sa naelektrisanim česticama na profile spektralnih linije teških metala u spektrima zvezda klase A i belih patuljaka 15.07.2008. dr Anđelka Kovačević (doc), dr Milan Dimitrijević (n.sav), dr Luka Popović (n.sav)
Ilić Dragana Dijagnostika plazme u širokolinijskoj oblasti aktivnih galaksija pomoću emisionih linija 27.10.2008. dr Dejan Urošević (vanr.pr), dr Luka Popović (n.sav), dr Piero Rafanelli, dr Stefano Ciroi
Arbutina Bojan Minimalni odnos masa za kontaktne tesne dvojne sisteme tipa W Ursae Majoris 26.06.2009. dr Olga Atanacković (vanr.pr), dr Trajko Angelov (red.pr), dr Gojko Đurašević (n.sav)
Borka Jovanović Vesna Spektri radio-petlji 22.12.2009. dr Dejan Urošević (vanr.pr), dr Dragana Ilić (doc), dr Tijana Prodanović (doc)
Bon Edi Prikrivena emisija akrecionog diska u širokolinijskog oblasti aktivnih galaksija 17.03.2010. dr Olga Atanacković (vanr.pr), dr Luka Popović (n.sav), dr Dejan Urošević (vanr.pr)
Vince Oliver Zakon slabljenja zračenja zvezda u spiralnim galaksijama usled uticaja prašine 28.05.2010. dr Dragana Ilić (doc), dr Srđan Samurović (n.sar), dr Slobodan Ninković (n.sav)
Kuzmanovska-Barandovska Olgica Metod iteracionih faktora u rešavanju problema prenosa zračenja atomima sa više nivoa u zvezdanim atmosferama 01.06.2010. dr Olga Atanacković (vanr.pr), dr Trajko Angelov (red.pr), dr Ištvan Vince (n.sav)
Vukotić Branislav Galaktička nastanjiva zona i astrobiološka kompleksnost 30.12.2010. dr Milan Ćirković (n.sav), dr Anđelka Kovačević (doc), dr Slobodan Ninković (n.sav)
Kovačević Jelena Veze između spektralnih osobina aktivnih galaktičkih jezgara tipa 1 28.11.2011. dr Dragana Ilić (doc), dr Luka Popović (n.sav), dr Milan Dimitrijević (n.sav)
Novaković Bojan Familije asteroida u asteroidnom prstenu: klasifikacija i određivanje starosti 27.12.2011. dr Mike Kuzmanoski (red.pr), dr Zoran Knežević (n.sav), dr Rade Pavlović (n.sar)
Todorović Nataša Strmost u svetlu teoreme Nehoroševa i njeni numerički aspekti na primeru četvorodimenzione simplektičke mape 17.05.2012. dr Mike Kuzmanoski (red.pr), dr Rade Pavlović (n.sar), dr Zoran Knežević (n.sav)
Stalevski Marko Istraživanje strukture aktivnih galaktičkih jezgara: torus prašine 12.11.2012. dr Dragana Ilić (doc), dr Luka Popović (n.sav), dr Predrag Jovanović (viši n.s), dr Maarten Baes (prof), dr Freddy Callens (prof), dr Sven de Rijcke (prof)
Milisavljević Slaviša Funkcija rastojanja malih planeta i račun proksimiteta 01.03.2013. dr Stevo Šegan (vanr.pr), dr Mike Kuzmanoski (red.pr), dr Zoran Knežević (n.sav)
Onić Dušan Termalno zračenje ostataka supernovih u radio-području 08.07.2013. dr Dejan Urošević (vanr.pr), dr Bojan Arbutina (doc), dr Branislav Vukotić (n.sar)
Čeki Atila Usavršavanje modela tesno dvojnih sistema saglasno sa rezultatima posmatranja visoke preciznosti 17.12.2013. dr Olga Atanacković (vanr.pr), dr Gojko Đurašević (n.sav), dr Ištvan Vince (n.sav)
Latković Olivera Modeliranje zvezdanih oscilacija u tesno dvojnim sistemima 17.12.2013. dr Olga Atanacković (vanr.pr), dr Gojko Đurašević (n.sav), dr Ištvan Vince (n.sav)
Jovanović Bora Određivanje razlike dinamičkog i svetskog vremena i predviđanje promena u brzini Zemljine rotacije 11.03.2014. dr Stevo Šegan (vanr.pr), dr Nadežda Pejović (red.pr), dr Zoran Knežević (n.sav)
Milić Ivan Ubrzanje metoda za rešavanje problema prenosa polarizovanog zračenja u više dimenzija i njihova primena 24.10.2014. dr Olga Atanacković (red.pr), dr Marianne Faurobert (red.pr), dr Jiří Štěpán (viši n.s)
Marčeta Dušan Mogućnosti i optimizacija sletanja na južnu hemisferu Marsa 14.10.2015. dr Stevo Šegan (vanr.pr), dr Boško Rašuo (red.pr), dr Zoran Knežević (n.sav)
Lalović Ana Spektroskopska i fotometrijska analiza bliskih galaksija različitih morfoloških tipova 14.07.2016. dr Dragana Ilić (doc), dr Srdjan Samurović (viši n.s), dr Slobodan Ninković (n.sav)
Martinović Mihailo Spektroskopija kvazi-termalnih šumova i udarnih elektronskih signala u svemirskoj plazmi 26.10.2016. dr Milan Maksimović, dr Arnaud Zaslavsky, dr Stevo Šegan (vanr.pr), dr Jagoš Purić (prof.em), dr Dušan Jovanović (n.sav), dr Christephe Sauty, dr Hervé Lamy, dr Adolfo Figueroa Vinas
Ćiprijanović Aleksandra Doprinos zračenja galaksija i galaktičkih jata pozadinskom gama zračenju 06.12.2016. dr Tijana Prodanović (viši n.s), dr Dejan Urošević (red.pr), dr Bojan Arbutina (doc)
Vučetić Milica Optička detekcija ostataka supernovih i uticaj njihove emisije u liniji Hα na određivanje stope formiranja zvezda 15.06.2017. dr Bojan Arbutina (doc), dr Dejan Urošević (red.pr), dr Milan Ćirković (n.sav)
Smole Majda Formiranje supermasivnih crnih rupa i uticaj sudara galaksija na njihovu evoluciju 13.07.2017. dr Miroslav Mićić (n.sar), dr Branislav Vukotić (viši n.s), dr Dragana Ilić (vanr.pr), dr Bojan Novaković (doc)
Martinović Nemanja Evolucija patuljastih galaksija u jatima galaksija male mase 22.09.2017. dr Miroslav Mićić (n.sar), dr Branislav Vukotić (viši n.s), dr Dragana Ilić (vanr.pr)
Radović Viktor Razvoj algoritma za ispitivanje pripadnosti asteroida familijama 27.09.2017. dr Bojan Novaković (doc), dr Zoran Knežević (akad), dr Dušan Marčeta (doc)
Stojanović Milan Ispitivanje elemenata galaktocentričnih orbita zvezda tankog diska iz Sunčeve okoline varijacijom oblika potencijala Galaksije 28.09.2017. dr Slobodan Ninković (n.sav), dr Nadežda Pejović (red.pr), dr Rafael Cubarsi (vanr.pr), dr Bojan Novaković (doc)
Milić Žitnik Ivana Numerička analiza dinamike rezonantnih asteroida pod dejstvom efekta Jarkovskog 20.02.2018. dr Bojan Novaković (doc), dr Zoran Knežević (akad), dr Rade Pavlović (viši n.s)
Pavlović Marko Modelovanje radio-evolucije ostataka supernovih na osnovu hidrodinamičkih simulacija i nelinearnog difuznog ubrzavanja čestica 26.04.2018. dr Dejan Urošević (red.pr), dr Bojan Arbutina (vanr.pr), dr Branislav Vukotić (viši n.s), dr Dušan Onić (doc)
Jurković Monika Određivanje fizičkih parametara cefeida tipa II 26.02.2019. dr Olivera Latković (n.sar), dr Bojan Arbutina (vanr.pr), dr László Kiss (n.sav), dr Giuseppe Bono (red.pr)
Tsirvoulis Georgios Sekularna dinamika izabranih familija asteroida 22.05.2019. dr Bojan Novaković (doc), dr Anđelka Kovačević (vanr.pr), dr Zoran Knežević (akad), dr Kleomenis Tsiganis (vanr.pr)
Magistri


TezaGodina
 
Sadžakov N. Sofija Ponašanje sekundarnih libela u polju horizontalnih gradijenata temperature 1968/1969.
Grujić A. Radomir Ispitivanje promena beogradskog z-člana pri raznim sistemima deklinacija u korelaciji sa atmosferskim uslovima 1969/1970.
Đurović M. Dragutin Primena različitih vrsta teleskopa za astronomsko određivanje vremena 1970/1971.
Olević M. Dragomir Prilog statističkom ispitivanju elemanata kretanja malih planeta 1971/1972.
Mijatov Milan Prilog izučavanju savijanja meridijanskih instrumenata pri dnevnim uslovima 1971/1972.
Savić Branko Jedan postupak razvijanja u red funkcije poremećaja 1972/1973.
Angelov D. Trajko Prilog izučavanju modela zvezda homogene strukture na stadijumu reakcije vodonika 1972/1973.
Kuzmanoski S. Mike Određivanje poremećene putanje male planete 1952 UV1 1972/1973.
Ranzinger Pavla Dinamički procesi u razvoju grupa pega na Suncu 1972/1973.
Erceg M. Vera Ispitivanje objektiva refraktora Zeiss 65/1055 cm beogradske opservatorije 1973/1974.
Pakvor J. Ivan Ispitivanje naglavaka obrtne osovine velikog pasažnog instrumenta u Beogradu 1973/1974.
Popović M. Georgije Prvi opšti pregled i analiza beogradskih merenja dvojnih zvezda 1951-1971. 1973/1974.
Zulević J. Danilo Prilog statističkom ispitivanju uticaja odnosa masa komponenata na dinamičke putanjske elemente (e, P, a) kod vizualno dvojnih zvezda 1974/1975.
Knežević I. Zoran Određivanje teorijskih zakona raspodele nagiba putanjskih ravni i ugla ekscentričnosti putanja malih planeta i ispitivanje promena njihovih empirijskih raspodela 1975/1976.
Arsenijević A. Jelisaveta Polarizacija zračenja nekih superdžinova poznog spektralnog tipa 1976/1977.
Ninković D. Slobodan Prilog izučavanju galaktičkog radio-haloa 1978/1979.
Dačić D. Miodrag Sistem velikog meridijanskog kruga u Beogradu 1980/1981.
Šegan D. Stevo Određivanje popravki rektascenzija iz posmatranja na malom pasažnom instrumentu Astronomske opservatorije u Beogradu 1981/1982.
Vince I. Ištvan Pomeranja telurskih linija u Sunčevom spektru 1980/1981.
Protić-Benišek M. Vojislava Problem određivanja paralakse Sunca iz Merkurovih prolaza 1981/1982.
Stajić Dušan Uticaj Sunčeve aktivnosti na rotaciju Zemlje 1983/1984.
Đurašević R. Gojko Prilog ispitivanju kritičnih površi tesnih dvojnih sistema 1983/1984.
Pejović R. Nadežda Prilog izučavanju Zemljinih polova 1983/1984.
Jankov S. Slobodan Restauracija astronomskog spektrograma korišćenjem Binerove filtracione funkcije u uslovima nedostatka a priori informacije o objektu istraživanja 1985/1986.
Kršljanin M. Vladimir Štarkov pomak jonskih linija kod toplih zvezda 1985/1986.
Atanacković M. Olga Analiza nelokalnih efekata u neLTR prenosu zračenja 1986/1987.
Ćatović S. Zlatko Planetske putanje u Rozenovoj bimetričkoj teoriji gravitacije 1990/1991.
Stančić D. Zorica Analiza najsavremenijih kataloga dvojnih zvezda 1990/1991.
Skuljan N. Jovan Prilog spektrofotometriji Sunčevih linija 1991/1992.
Pavlović M. Rade Prilog analizi krivih sjaja aktivnih dvojnih zvezda 1993/1994.
Jevremović M. Darko Analiza IUE spektara zvezde μ Cephei 1993/1994.
Nikolić M. Silvana Diferencijalni spektralni indeksi radio-lukova između 38 MHz, 408 MHz i 1420 MHz 1993/1994.
Erkapić R. Sanja Određivanje osetljivosti Fraunhoferovih linija na promene fotosferskih karakteristika 1995/1996.
Urošević V. Dejan Geometrija radio-petlji 1996/1997.
Damljanović M. Goran Analiza promena geografske širine Beograda 1949-1985 1996/1997.
Jovanović H. Bora Aproksimativno predstavljanje efemerida u dinamičkoj astronomiji 1996/1997.
Jovanović P. Predrag Uticaj Sunčeve aktivnosti na Zemljinu rotaciju 1999/2000.
Nagl G. Mirko Disk i halo Mlečnog puta na osnovi analize metaličnosti i prostorne raspodele zvezdanih jata 1999/2000.
Popović S. Nataša Kinematika mlečnog puta u Sunčevoj okolini na osnovu modula henocentričnih brzina 2001/2002.
Kovačević B. Anđelka Budući bliski prilazi među malim planetama i mogućnosti određivanja njihovih masa 2000/2001.
Simić S. Saša Efekti sudarnog širenja astrofizičkih značajnih linija Nd II u zvezdanim atmosferama 2000/2001.
Marković-Kršljanin V. Snežana Polarizacija promenljivih zvezda posmatranih na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu 2000/2001.
Samurović S. Srđan Rotacione krive spiralnih galaksija i masivni neutrini 2000/2001.
Petrović I. Jelena Uticaj rotacije na strukturu zvezda početnog glavnog niza 2000/2001.
Milovanović D. Nenad Doprinos Štarkovog širenja interpretaciji spektara SR zvezda 2001/2002.
Bon A. Edi Struktura emisione oblasti kod aktivne galaksije III ZW 2 2001/2002.
Čuljić M. Aleksandar Uticaj hemijskog sastava zvezda na relaciji masa-sjaj 2001/2002.
Stanić M. Nataša Promene oblika profila spektralne linije Hβ i struktura emisionih oblasti kod aktivne galaksije AKN 120 2001/2002.
Milisavljević Slaviša Jedan postupak za određivanje proksimiteta između putanja malih planeta 2002/2003.
Vince I. Oliver Određivanje temperaturske osetljivosti spektralne linije MnI 539,47 nm na osnovu spektroskopskih posmatranja zvezda 2002/2003.
Simić J. Zoran Uticaj sudara sa naelektrisanim česticama na spektralne linije CdI i FIII u zvezdanoj plazmi 2003/2004.
Kovač J. Katarina Tamne galaksije kao rezervoari bariona i poreklo apsorpcionih linija kod kvazara 2003/2004.
Vitas D. Nikola Hiperfina struktura linija neutralnog mangana u spektru Sunca 2004/2005.
Tomić S. Aleksandar Fotografsko određivanje sopstvenih kretanja pega i proučavanje diferencijalne rotacije Sunca 2004/2005.
Kuzmanovska T. Olgica O prenosu energije kroz unutrašnjost rotirajućih zvezda 2004/2005.
Borka V. Vesna Sjaj radio-petlji na 1420 MHz 2005/2006.
Ilić J. Dragana Kinematičke i fizičke osobine emisionih oblasti aktivne galaksije Mrk 817 2005/2006.
Arbutina R. Bojan Značaj tipa supernove za hidrodinamičku i radio-evoluciju njenog ostatka 2005/2006.
Danilović M. Sanja Vremenska promena parametara linije MnI 539.4 nm u spektru Sunca 2005/2006.
Valjarević Aleksandar Uticaj gradijenta prosečne mase zvezde na profil sjaja zbijenog zvezdanog jata 2006/2007.
Vukotić M. Branislav Evolucija magnetnog polja u ostacima supernovih 2006/2007.
Todorović J. Nataša Istraživanje dinamičke strukture i difuzije u sistemima hamiltonijanskog tipa: četvorodimenziona simplektička mapa 2006/2007.
Gavrilović Ž. Nataša Asimetrija emisionih linija kod aktivnih galaksija: slučaj Mrk 533 i Mrk 110 2007/2008.
Vidojević M. Sonja Analiza prostornih brzina zvezda iz kataloga ARIHIP 2007/2008.
Šurlan B. Brankica Nadgradnja aeronomskih modela visoke atmosfere planeta modelom totalne gustine: visoka atmosfera Zemlje od MSISE-00 do TD-88Up 2007/2008.
Kovačević M. Jelena Emisioni Fe II, [O III] i C IV regioni u aktivnim galaktičkim jezgrima 2007/2008.
Lalović S. Ana Lajman-alfa šuma na srednjem i niskom crvenom pomaku i model minihaloa 2008/2009.
Novaković S. Bojan Lokalna promena koeficijenata difuzije i određivanje starosti familija asteroida 2008/2009.
Ognjanović V. Ognjen Analiza naponskog stanja elemenata aero i kosmičkih letnih konstrukcija i procena njihovog veka do inicijalnog oštećenja 2010/2011.
Diplomirani studenti - master


Diplomski master radDatum
 
Glišović Petar Astronomski razmernici i uloga cefeida u određivanju astronomskih daljina 04.09.2007.
Zarić Dragoslav Primena neuronske mreže na klasifikaciju zvezdanih spektara 14.03.2008.
Milosavljević Milica Stabilnost organskih molekula u udarnim talasima u ranoj Sunčevoj maglini 15.12.2008.
Samardžija Biljana Satelitske orbite i dinamika žiroskopskih sistema 22.09.2009.
Jovanović Dragan Zemljina atmosfera i svemirski otpad 09.02.2010.
Milić Ivana Korelacije putanjskih elemenata vizuelno dvojnih zvezda 05.03.2010.
Jakšić Tatjana Paralelizacija i programska implementacija algoritma za izracunavanje mapa gravitacionih sociva 25.03.2010.
Lakićević Maša Radio-evolucija ostatka supernove Cas A 26.03.2010.
Nikolić Slađana Radio-evolucija ostatka supernove SN 1006 14.09.2010.
Pavlović Marko Nova Σ-D relacija za galaktičke ostatke supernovih 28.09.2011.
Ćiprijanović Aleksandra Doprinos kosmoloških kosmičkih zraka pozadini gama-zračenja 29.09.2011.
Mišić Jovana Čandrasekarova masa za bele patuljke u tesnim dvojnim sistemima 04.10.2011.
Zeković Vladimir Uticaj visokoenergetskih procesa na modulaciju MHD talasa tokom erupcija na Suncu 04.07.2012.
Simonović Aleksandar Hartmanova i Šak-Hartmanova metoda u ispitivanju astronomske optike 25.07.2012.
Tomić Sanja Promenljivost profila spektralnih linija kod galaktičkih superdžinova spektralne klase B 03.08.2012.
Smailagić Marijana Evolucija kosmoloških Lajman-alfa objekata 08.10.2012.
Radović Viktor Određivanje koordinata vizuelno dvojnih zvezda primenom Furijeovih transformacija 09.10.2012.
Pirković Irena Primena dvosmerno implicitne lambda iteracije u rešavanju problema prenosa zračenja u pokretnim sredinama 25.10.2012.
Šinik Branka Primena Fridmanovih jednačina u analizi kosmoloških konstanti 11.04.2013.
Smole Majda Modeliranje rasta supermasivnih crnih rupa na crvenom pomaku z=7 30.09.2013.
Obuljen Andrej Formiranje ultrakompaktnih patuljastih galaksija 30.09.2013.
Jonić Sanja Određivanje masa crnih rupa AGJ tipa 1 iz parametara širokih emisionih linija 07.10.2014.
Savić Đorđe Stabilnost prenosa mase u tesnim dvojnim sistemima sa belim patuljcima kao komponentama 07.10.2014.
Mitrašinović Ana Uticaj bliskog prolaza patuljaste galaksije na morfologiju spiralne galaksije 07.10.2014.
Čorak Jelena Σ-D analiza za četiri nepravilne galaksije: NGC4449, NGC4214, NGC2366, NGC1569 13.10.2014.
Meštrić Uroš Proučavanje strukture i morfologije galaksija na uzorku iz baza podataka GAMA i SDSS 28.09.2015.
Milošević Stanislav Određivanje parametara sudara galaksije M31 i patuljaste galaksije 02.10.2015.
Marković Đorđe O verovatnoći sudara intergalaktičkih meteora i potencijalno nastanjivih planeta 14.09.2016.
Jakovljević Vladimir Princip ekvivalencije u Opštoj teoriji relativnosti 16.09.2016.
Vujičić Dejan Primena senzora sa devet stepeni slobode za određivanje položaja teleskopa 27.09.2016.
Todović Ana Određivanje starosti familija asteroida modeliranjem efekta Jarkovskog 29.09.2016.
Trčka Ana Dinamičke relacije za galaksije u jatima i u izolaciji iz simulacije Ilustris 29.09.2016.
Šarković Vanja Evolucija izolovanih galaksija - analiza simulacije Ilustris 18.09.2017.
Avramov Branislav Struktura omotača supermasivnih zvezda 19.09.2017.
Velović Velibor Optička detekcija emisionih maglina u galaksiji IC 1613 19.09.2017.
Krivokapić Srećko Numerička studija familija vrtloženja u dvodimenzionom nestišljivom fluidu 20.09.2017.
Đošović Vladimir Nastanjivost planeta u sistemu Trappist-1: značaj i uloga planetezimala 19.09.2018.
Bešlić Ivana Dinamička interakcija asocijacije galaksija NGC 3109 sa Lokalnom grupom 27.09.2018.
Vukadinović Dušan Formiranje i polarizacija zračenja u liniji MgI b u spektru Sunca 27.09.2018.
Petković Vanja Uticaj rezolucije poliedarskog modela gravitacionog polja na integraciju putanje oko tela nepravilnog oblika 28.09.2018.
Marić Nina Efikasnost transporta planetezimala kroz WASP-47 sistem 10.09.2019.
Čvorović Hajdinjak Iva Modeli klasifikacije egzoplaneta prema nastanjivosti dobijeni metodama mašinskog učenja 13.09.2019.
Milanović Nikolina Brzina udarnog talasa u neradijativnim i radijativnim filamentima ostatka supernove Petlja u Labudu 27.09.2019.
Kolčić Miljan Mogućnost detekcije malih međuzvezdanih tela prilikom prolaska kroz Sunčev sistem 30.09.2019.