НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА АСТРОНОМА СРБИЈЕ

NATIONAL CONFERENCE OF ASTRONOMERS OF SERBIA

Belgrade, September 23-27, 2014

Venue: University of Belgrade, Studentski trg 1


 

Scientific Organizing Committee:

 S. Šegan (co-chair, Faculty of Mathematics, Belgrade)
 S. Ninković (co-chair, Astronomical Observatory, Belgrade)
 O. Atanacković (Faculty of Mathematics, Belgrade)
 S. Jankov (Astronomical Observatory, Belgrade)
 Z. Knežević (Astronomical Observatory, Belgrade)
 N. Pejović (Faculty of Mathematics, Belgrade)
 L. Č. Popović (Astronomical Observatory, Belgrade)
 D. Urošević (Faculty of Mathematics, Belgrade)
 S. Vidojević (IHIS Techno Experts, Belgrade)
 
 

Local Organizing Committee:

 A. Kovačević (co-chair, Faculty of Mathematics, Belgrade)
 B. Novaković (co-chair, Faculty of Mathematics, Belgrade)
 B. Arbutina (Faculty of Mathematics, Belgrade)
 A. Dobardžić (Faculty of Mathematics, Belgrade)
 D. Marčeta (Faculty of Mathematics, Belgrade)
 D. Onić (Faculty of Mathematics, Belgrade)
 M. Z. Pavlović (Faculty of Mathematics, Belgrade)
 V. Radović (Faculty of Mathematics, Belgrade)
 M. Stojanović (Astronomical Observatory, Belgrade)
 M. M. Vučetić (Faculty of Mathematics, Belgrade)
 V. Vujčić (Astronomical Observatory, Belgrade)
 V. Zeković (Faculty of Mathematics, Belgrade)

Contact address:

XVII National Conference of Astronomers of Serbia
Department of Astronomy
Faculty of Mathematics
Studentski trg 16, 11000 Belgrade, Serbia
E-mail: andjelka@matf.bg.ac.rs, bojan@matf.bg.ac.rs
Tel: SOC (+381 11) 2027-826
Tel: LOC (+381 11) 2027-825
Fax: (+381 11) 2630-151


XVII National conference of astronomers of Serbia is supported by the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia


and
                       National conference of astronomers of Serbia is organized every three years, alternately by

 
Department of Astronomy,
Faculty of Mathematics,
University of Belgrade
and Astronomical Observatory,
Belgrade.


XVII National Conference of Astronomers of Serbia, organized by the Department of Astronomy, will take place in Belgrade on September 23-27, 2014. The Conference activities will be organized in several sessions:

  1 Astrophysical spectroscopy
  2 Stellar physics and physics of interstellar medium
  3 Stellar and galactic systems
  4 Astrometry, dynamical astronomy and planetology
  5 Extragalactic astronomy and cosmology
  6 Interdisciplinary studies
  (astrobiology, astrochemistry, geophysics, atmospheric physics, astronautics and space science)
  7 History, philosophy and teaching of astronomy
  8 Amateur astronomy, sociology of astronomy, astronomy in arts and culture
Conference sessions will include: invited talks presented by domestic and foreign lecturers, presentations of doctoral and master degree theses that have been completed since the last conference, contributed talks and posters. Contributions presented at the Conference will be published in the Conference proceedings. All further information will be given through Announcements.Националне конференције астронома Србије организују сваке треће године наизменично Катедра за астрономију Математичког факултета Универзитета у Београду и Астрономска опсерваторија у Београду.

XVII национална конференција астронома Србије, коју организује Катедра за астрономију, одржаће се у Београду од 23. до 27. септембра 2014. године. Рад на конференцији биће организован у оквиру неколико тематских целина:

  1. Спектроскопија астрофизиче плазме
  2. Физика звезда и међузвездане материје
  3. Звездани и галактички системи
  4. Астрометрија, динамичка астрономија и планетологија
  5. Вангалактичка астрономија и космологија
  6. Интердисциплинарне студије
  (астробиологија, астрохемија, геофизика, атмосферска физика, астронаутика и космичка истраживања)
  7. Историја, филозофија и настава астрономије
  8. Аматерска астрономија, социологија астрономије, астрономија у уметности и култури
Конференција ће се састојати од предавања по позиву домаћих и страних научника, излагања докторских теза и мастер радова одбрањених у периоду између две конференције, краћих саопштења и постера. Радови презентовани на конференцији биће објављени у зборнику радова. Све додатне информације биће дате у накнадним обавештењима.

Previous Conferences
XVI National Conference of Astronomers of Serbia
XV National Conference of Astronomers of Serbia
XIV National Conference of Astronomers of Serbia and Montenegro
XIII National Conference of Yugoslav Astronomers